Gaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenci Birimi'nin Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam ve Dayanak


Amaç

MADDE 1- Bu birimin amacı,Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde Özürlü Öğrenciler Birimi yapılanmasını ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Gaziantep Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Özürlü Öğrenciler Birimi'ni kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Gaziantep Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Özürlü Öğrenciler Birimi,1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesine dayanılarak hazırlanan, Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre hazırlanmıştır.İKİNCİ BÖLÜM

Gaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi Yapılanması ve Çalışma EsaslarıGaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi

MADDE 4- Gaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi Yönetimi Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürü, Mediko - Sosyal Merkezinden bir (1) hekim, Gaziantep Üniversitesi Hukuk Müşaviri, Eğitim Fakültesinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimlerini temsilen iki (2) öğretim elemanı ile Tıp Fakültesinden Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimini temsilen bir (1) olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Gaziantep Üniversitesi Yükseköğretim Birimleri Özürlü Öğrenciler Temsilcileri

MADDE 5- Gaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi karalarının uygulanması, Birimdeki özürlü öğrenci ihtiyaçlarını karşılanması için her yükseköğretim biriminden bir temsilci seçilir.Gaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Biriminin Görevleri

MADDE 6- a) Gaziantep Üniversitesi programlarına kaydı yapılan özürlü öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

b) Özürlü olan üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için hem özürlü öğrencinin devam ettiği eğitimin ortamının düzenlenmesini sağlamak hem de özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının hazırlanması konularında karar almak.

c)Yükseköğretim düzeyindeki öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim görevlilerine özür ve özürlüyü, bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan, bilgilendirici doküman hazırlamak, bilinç düzeyini artırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.

ç)Bu konularda program ve projeler geliştirmek.

d)Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek; yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.

e)Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

f)Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci biriminin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan özürlü öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine imkan veren bir web sitesi oluşturmak.

g)Aldığı kararlarını ve belirlediği stratejilerin uygulanmasını denetlemek.

ğ)Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.

h)Özürlülerle ilgili ders ve eğitim programlarının yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına alınması yönünde karar alıp, uygulanmasını sağlamak.

ı)Bütün öğrencilerin, adil ve doğru bir şekilde, ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için anlamlı hale getirmek için; özürlü öğrencinin sınavla ilgili süre, mekân, materyal, refakâtçi ve özrün doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.

i) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin konularda bilgilendiren kılavuz kitaplar hazırlayarak / hazırlanmasını sağlayarak bunları özürlü öğrencilere ulaştırmak.

j) Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları öncesinde, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilmek üzere, özürlü öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları ile ilgili rapor hazırlamak.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 7 - Gaziantep Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi'nin yapılanması ve çalışma esasları Gaziantep Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- Bu çalışma esaslarını Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.